Potyczki z wektorami – nowa wersja RaportyGPS

rgpsDzisiejszy post (to już prawie tradycja) nawiązuje do kolejnej, siódmej już aktualizacji programu do generowania Raportów GPS\RTK. Program w najnowszej wersji, 1.19 oferuje nową jakość – m.in. możliwość kontroli na punktach osnowy, generowania tabel ze stacjami referencyjnymi (VRS), offsetami (wcięciami liniowymi), ale również ważne poprawki w zakresie przedstawiania wektorów bazowych oraz kolejne formaty obsługiwane przez aplikację.

Kontrola na punktach osnowy

Aplikacja, oferując możliwość wczytania danych GPS z wybranego formatu wczytuje dane, które zostały pomierzone. Rozporządzenie dot. geodezji (a także samo doświadczenie geodezyjne) mówi natomiast o tym, iż każdy pomiar musi być w jakiś sposób kontrolowany. Nie ma nic na wiarę – robiąc jakiekolwiek pomiary musimy być pewni, iż pomiar mieści się w określonych granicach dokładności.

Wielu geodetów wskazywało mi, iż moduł do kontroli pomierzonych punktów osnowy (punktów kontrolnych) to obowiązkowy punkt programu. Lista/podział punktów na pomierzone i kontrolne (czyli to co było standardem w wersji 1.18) to jedna sprawa, arkusz fajnie wygląda, ale potrzebna jest tabela, która będzie zawierać różnice pomiędzy pomiarem, a teoretycznymi wartościami współrzędnych (pozyskanych np. z pliku tekstowego z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).

Tak więc w efekcie, w wersji 1.19 pojawiła się nowa funkcjonalność – w zasadzie nowa zakładka Punkty osnowy, oferująca możliwość ręcznego wczytania pliku ze współrzędnymi i automatycznego powiązania go z pomierzonymi danymi.

Tabela punktów osnowy (po załadowaniu i powiązaniu z pomiarem)
Tabela punktów osnowy (po załadowaniu i powiązaniu z pomiarem)
rgps119-przykladowe-dane-osnowy
Zawartość przykładowego pliku z danymi osnowy

Korzystając z przycisku Import…możemy wskazać plik (w formacie P X Y H), który zostanie załadowany do aplikacji. Pierwotnie aplikacja powiązywała ściśle nazwy punktów (np. jeśli pomierzony punkt osnowy nazywał się Stkd1815 to trzeba było w punktach osnowy zawrzeć tę konkretną nazwę).

Ale wstępnie testując rozwiązanie, zdałem sobie sprawę, że nie będzie praktyczne zmuszanie użytkowników do ręcznej edycji pliku z ośrodka, tak więc musiałem poszukać jakiegoś łatwiejszego sposobu obsługi.

A mianowicie w programie, przed wejściem do tabeli, w sekcji kolumn, ustawia się kod jaki stosujemy przy rozpoznaniu, który punkt jest punktem kontrolnym. Jedni geodeci stosują np. znaczek tyldy (np. ~1815, RW5), inni kod osn (np. osn1815, CSV/CHC), a jeszcze inni (a może to efekt konkretnych aplikacji polowych) oznaczenie Stkd (Leica).

Mając ten kod, aplikacja mogłaby przecież ignorować ten kod przy punktach przy powiązaniu punktów osnowy z pomiarem. Czyli jeśli mamy ustawione np. Stkd jako kod osnowy i punkty pomierzone typu Stkd1815, Stkd1816 i punkty osnowy 1815 i 1816 to aplikacja powinna od razu wiązać te dane ze sobą. Tak więc wdrożyłem odpowiednią zmianę i efektem tym można się już cieszyć w wersji 1.19.

Fragment wydruku z raportu - sekcja związana z kontrolą punktów osnowy
Fragment wydruku z raportu – sekcja związana z kontrolą punktów osnowy

Aplikacja, gdy już powiąże pomierzone punkty osnowy, dokonuje obliczeń przyrostów pomiędzy punktami pomierzonymi i teoretycznymi – i te wartości pokazuje nam jeszcze przed wykonaniem raportu. Wartości te mogą być zapisane przy tworzeniu raportu (w osobnym pliku tekstowym – w postaci różnic współrzędnych) – wystarczy zaznaczyć opcję Eksportuj dx/dy/dh do pliku TXT.

Niemniej plik to tylko bonus, ogólnie należy zaznaczyć opcję Pokaż na raporcie kontrolę dx/dy/dh, aby móc cieszyć się estetycznym wydrukiem tabeli z porównaniem.

rgps119-auto-ladowanie-pktow-osnowyAby praca z punktami osnowy w przyszłości była prostsza, zaimplementowałem możliwość automatycznego wczytywania punktów osnowy, przy ładowaniu pliku z danymi GPS. Aby tak było należy zaznaczyć (przed załadowaniem kolejnego pliku z danymi do raportu) opcję Automatycznie wczytuj punkty osnowy i wybrać jeden ze sposobów lokalizacji tego pliku:

 • wg identycznego nazewnictwa – jeśli mamy plik, który nazywa się np. Pomiar.RW5, punkty z osnową muszą znajdować się w pliku Pomiar.txt – innymi słowy – ta sama nazwa pliku, ale rozszerzenie txt dla osnowy
 • wg wskazanej nazwy pliku – jeśli mamy taki kaprys, i plik z osnową zawsze nazywa się tak samo (np. osnowa.txt), wówczas możemy wybrać tę opcję i ustawić dokładną nazwę.

Pliki będą lokalizowane w tym samym katalogu co dane raportów GPS (np.RW5/JXL/TSJ/XML..itd). Aby opcje były bardziej intuicyjne – dodałem pola minikomentarzy, więc pisząc tutaj w zasadzie się powtarzam 🙂

Ekstra dodatkiem w przypadku modułu kontroli na punktach osnowy jest uwzględnienie również punktów uśrednionych – czyli nie dość, że możemy porównać pojedynczo pomierzone punkty, to jeszcze możemy sprawdzić, jak wyglądają różnice w ich uśrednionej wersji (jeśli taka jest możliwa do uzyskania).

I już wspominam o kolejnej nowej funkcjonalności, czyli:

Uśrednianie współrzędnych

rgps119-usrednianie-panelUśrednianie można konfigurować w nowej zakładce Uśrednianie. Zakładka ta zawiera z lewej listę punktów poddanych uśrednieniu, natomiast z prawej panel kontrolny, w którym można szybko skonfigurować opcje uśredniania i porównać wyniki bez konieczności generowania raportu.

Najistotniejsze opcje w tym okienku to Uśredniaj współrzędne – włącza/wyłącza moduł uśredniania oraz metody:

 • wg przyrostka / oznaczenia wersji – dla tych z geodetów, którzy punkty uśredniane numerują w postaci: p1v1,p1v2,p1v3 (i chcieliby otrzymać uśredniany punkt p1). Aby opcja była bardziej uniwersalna można skonfigurować literę/oznaczenie przedrostka wersji
 • wg odległości – czyli wg promienia pomiędzy najbliższymi punktami. Jeśli np. nie zwracaliśmy uwagę na nazewnictwo i wykonywaliśmy kilka pomiarów w jednym miejscu – idealna opcja gdy nie chce nam się zmieniać nazw punktów na v1,v2..itd

Uśrednione punkty na liście pokażą się w następujący sposób:

Podgląd uśrednianych plików (z przyrostami pomiędzy punktem uśrednionym a próbkami).
Podgląd uśrednianych plików (z przyrostami pomiędzy punktem uśrednionym a próbkami).

Natomiast jeśli zaznaczymy opcję Dodaj do raportu wyliczenie uśrednionych, wówczas wydruk będzie następujący:

Gotowy raport w sekcji uśredniania
Gotowy raport w sekcji uśredniania

Zaznaczając opcję Eksportuj osobno uśrednione punkty do pliku TXT uzyskamy dodatkowy plik przy eksporcie (zawierający tylko uśrednione współrzędne). Jeśli chodzi o eksport wszystkich pikiet, to w przypadku włączenia uśrednienia, do pliku trafiają ich uśrednione wersje, natomiast opcją Nie eksportuj punktów pośrednich można wyłączyć eksportowanie poszczególnych „wersji”(próbek) stosowanych do uśredniania.

Nowe kolumny X2 Y2 H2 i kwestie redukcji

Jeden z użytkowników aplikacji zgłosił mi zapotrzebowanie na możliwość przedstawiania w raporcie informacji o zredukowanych wysokościach, związanych z przeliczeniem wysokości na układ Kronsztad 60 (który jest w niektórych ośrodkach geodezyjnych jeszcze wykorzystywany). Co prawda w poprzedniej wersji wprowadziłem opcję Delty i można było włączyć dodawanie/odejmowanie zadanego przyrostu (np. kilku cm wynikających z różnicy), ale operowała ona na danych wynikowych, co mogło zaburzać odbiór raportu.

W obecnej wersji współrzędne XYH nie są zmieniane przez Deltę – nowe kolumny XYH2 załatwiają sprawę.

rgps119-redukcja-kr60Jak jednak skonfigurować program, aby wprowadzić np. redukcję – załóżmy, że trzeba dodać 5,5cm do współrzędnych H.

Najlepiej poprzez następujące kroki:

 • wchodzimy do modułu Tabeli (np. wciskając przycisk lub klawisz F3)
 • w sekcji Tabela punktów zmierzonych zaznaczamy opcję Delta H i wpisujemy w okno żądaną wartość i wciskamy klawisz ENTER aby od razu zapamiętać tę wartość w ustawieniach
 • zaznaczamy opcję Powód redukcji i wpisujemy np. „Kronsztad 60”
 • można też zaznaczyć opcję „Pokaż pole z uwagami” i wpisać coś takiego: „Zastosowano redukcję 5,5cm ze względu na przeliczenie wysokości na układ Kronsztad 60.”

rgps119-red-kolumnyPo wyjściu z tabeli wracamy do głównego okna i przechodzimy do sekcji Kolumn gdzie wybieramy pokazywanie kolumn X Y H H2.

Wybór ten sprawi, iż w raporcie oprócz kolumn zawierających współrzędne w układzie 2000, będzie również dodatkowa kolumna H2, zawierająca zredukowaną (w tym przypadku zwiększoną) wysokość.

Teraz możemy już wygenerować raport i zobaczyć efekty tej krótkiej zmiany w raporcie:

rgps119-raport-kolh2
Fragment tablicy z raportu – z kolumną H2

 

Natomiast legenda będzie zawierała stosowną uwagę (aby wszystko było jasne, skąd kolumna i zmiana):

rgps119-legenda-red

 

 

 

 

Dodatkowo na końcu raportu (przed legendą) będzie informacja o wprowadzonych uwagach, którą oczywiście można wzbogacić o inny dodatkowy opis. To kolejna nowość w programie – pole Uwagi.

Pole Uwagi wykorzystane do szczegółowego opisania powodu redukcji
Pole Uwagi wykorzystane do szczegółowego opisania powodu redukcji

W ten oto sposób informacja o redukcji jest zdecydowanie bardziej czytelna, niż w przypadku wersji 1.18 programu.

Nowe obsługiwane formaty – MJF\Topcon oraz XML\Leica

rgps119-plikiW wersji 1.19 aplikacja potrafi już wczytywać również dane z raportów z Topcona (z aplikacji Magnet) oraz plik danych XML z aplikacji SmartWorx producenta Leica. 

Pozwoli to na wykorzystanie programu przez geodetów, korzystających z w/w rozwiązań pomiarowych.

Informacje o wcięciach liniowych

wciecia-2Aplikacja potrafi obecnie odczytywać informacje o wcięciach liniowych. Co prawda na razie z jednego formatu (SurvCE\RW5), ale myślę, że w przyszłych wersjach się to zmieni na korzyść pozostałych formatów (np. Trimble\JXL). Prosiłbym o dosyłanie przykładów z innych formatów – abym miał rozeznanie w jaki sposób te dane są zapisywane.

Aby włączyć generowanie raportu związanego z offsetami, przechodzimy w module Tabela do zakładki Wcięcia/offsety i zaznaczamy opcję Dodaj do raportu info o wcięciach/offsetach.

Widok listy współrzędnych uzyskanych przez wcięcia liniowe - lista dostępna w zakładce "Wcięcia i offsety"
Widok listy współrzędnych uzyskanych przez wcięcia liniowe – lista dostępna w zakładce „Wcięcia i offsety”

Oczywiście jak w przypadku innych zakładek, i tutaj mamy dostępną listę i informację o współrzędnych lokalnych pomierzonych w ten sposób punktów oraz o parametrach wykonanych wcięć (np. długości boków a i b). W prosty sposób będziemy wcześniej wiedzieć, jakie dane zostały pozyskane z pliku z kontrolera (a zatem co znajdzie się w raporcie).

Natomiast w raporcie informacje te będą wyświetlane w następujący sposób:

Sekcja raportu informująca o zastosowaniu wcięć liniowych w pomiarze GPS\RTK
Sekcja raportu informująca o zastosowaniu wcięć liniowych w pomiarze GPS\RTK

Stacje bazowe i wektory przyrostów bazowych

I na koniec zostawiłem tytułowe potyczki z wektorami oraz kwestię stacji bazowych. Najpierw opiszę jak wygląda interfejs, a na deser zostawię kwestię zmiany w zakresie wektorów.

Podobnie jak w przypadku kontroli współrzędnych osnowy, tak i lista stacji bazowych/referencyjnych była jedną z najczęściej zgłaszanych potrzeb w zakresie zmian programu na lepsze 🙂

Wygląd panelu podglądu stacji bazowych
Wygląd panelu podglądu stacji bazowych

Panel stacji bazowych, dostępny już w wersji 1.19, pozwala na zapoznanie się z odczytanymi z danych GPS stacjami bazowymi oraz pokazywanie w raporcie tabeli punktów bazowych. Można też wybrać eksport współrzędnych stacji bazowych (eksport będzie dokonywany przy generowaniu raportu – do tego samego katalogu w którym będzie dostępny plik HTML z gotowym raportem).

Sama tabela wygląda po wydrukowaniu następująco:

Stacje bazowe w raporcie GPS\RTK
Stacje bazowe w raporcie GPS\RTK

Z uwagi na temat-rzekę odnośnie kwestii ustalania punktów bazowych, zdecydowałem je opisać w oddzielnym, dedykowanym wpisie:

http://skyrasterblog.pl/pare-slow-odnosnie-wektorow-bazowych-gps/

Zapraszam do czytania 🙂

3 responses on “Potyczki z wektorami – nowa wersja RaportyGPS

 1. Janusz

  Proponuję przedłużenie okresu testowego o 7 dni od zainstalowania każdej nowej wersji Raportu GPS. Jest tak, że skończył się czas testowania poprzedniej wersji, wchodzi nowa wersja i już nie da się jej testować.
  Jak jest w przypadku wykupienia licencji a zmienia się komputer, system czy komponenty komputera. Zmienia się tym samym ID komputera. Czy trzeba wykupić od nowa licencję?

  1. Marek Kupaj Post author

   Ostatnio wydaliśmy kluczową aktualizację (1.21) i postanowiliśmy przedłużyć wygasające licencje demo do 24-tego kwietnia (włącznie), więc użytkownicy, którzy od paru tygodni testują program bezpłatnie mogą to zrobić bezpłatnie jeszcze przez prawie tydzień.
   Natomiast przedłużenie okresu testowego wg scenariusza jaki Pan proponuje spowodowałoby iż użytkownicy testujący program korzystali by z prawie nieograniczonego programu przez cały czas (podobnie jak użytkownicy wersji komercyjnych) – z uwagi na fakt, iż program jest dość często aktualizowany, więc nawet w przypadku małej zmiany, następowałoby przedłużenie, które przeciągałoby okres testowania na kolejny okres czasu, w którym znowu kolejna aktualizacja powodowałaby ten sam efekt.

   Uważamy, iż przywilej korzystania z nowych aktualizacji powinni mieć przede wszystkim posiadacze licencji komercyjnych.
   Ew. zostaje jeszcze kontakt i indywidualne uzgodnienie ważności wersji demo ze mną – w przypadku gdy ktoś w najbliższym czasie nie ma możliwości fizycznie przetestować programu – w drodze wyjątku.

   W przypadku gdy zmieni się ID komputera, a użytkownik utrzymuje, że jest to ten sam komputer, pozostaje kontakt telefoniczny i osobiste uzgodnienie bezpłatnego dodania nowej licencji (w modelu gdzie program nie łączy się z internetem, bo ma już zapisany plik z licencją na dysku, nie ma pojęcia wymiany licencji). Może się to wiązać z dodatkową weryfikacją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *