Już się czai wersja PRO – nowe Raporty GPS!

rgps18-tablecutNajnowsza wersja programu z potężną dawką nowości już jest dostępna! Przedłużyło się o parę dni, ale myślę, że było warto – przede wszystkim do dyspozycji użytkowników udostępniam rozbudowaną wersję PRO.

Wersja PRO to przede wszystkim wygodny sposób na edycję pozyskanych danych (np. uzupełnienie brakujących pól, których nie było w danym formacie GPS). Geodetów zainteresuje również możliwość przeliczania wysokości wg obowiązującej geoidy GUGIK.

Wersja 1.18 jest dostępna tradycyjnie pod adresem: http://raportygps.pl/pobierz

Od jakiegoś czasu informowałem Użytkowników o nowej możliwości – module rozszerzonym, który właśnie został opublikowany. Aby było łatwiej – został on zintegrowany z główną wersją programu (nie jest osobnym programem), tak więc opcję PRO możemy aktywować w każdej chwili. Jednocześnie z dniem dzisiejszym przedłużam ważność aktywowanych wersji demo o kolejne 7 dni, natomiast nabywcom licencji podstawowych (nie PRO) udostępniłem możliwość wejścia w tryb demo – gdzie można potestować funkcjonalności wersji PRO.

Przejdźmy jednak do detali:

Nowy format – obsługa Topcona (TSJ)

Jedną z cech wersji 1.18 jest wdrożenie nowego formatu pliku, zapisywanego przez aplikację TopSurv dla urządzeń marki Topcon. Dziękuję za nadesłane pliki TSJ 🙂

Format Topcona to baza danych, zawierająca informację o współrzędnych punktów, ale bez informacji odnośnie ASG oraz współrzędnych lokalnych. Tak więc w tym przypadku użytkownik po załadowaniu pliku musi określić usługi i inne rzeczy związane z ASG.
Brak informacji o obliczonych w kontrolerze XYH sprawia, iż aplikacja musi te obliczenia wykonać – tak więc dostępny jest wyłącznie tryb obliczeń oparty o konwersję z układu WGS84 do układu współrzędnych lokalnych XYH (więcej w następnym akapicie). Na szczęście program obsługuje już wyznaczanie wysokości normalnych wg najnowszej geoidy GUGIK, zatem nie powinno być problemu z uzyskaniem współrzędnych do raportu.

Możliwości wyznaczania współrzędnych lokalnych XY (lokalizacja)

Jedną z cech innych generatorów dostępnych na rynku jest np. wybór opcji lokalizacji – czyli źródła z którego będą pobierane współrzędne lokalne. Większość formatów oferuje te dane w odpowiedniej formie, inne (TSJ/Topcon) niestety zawierają tylko stopniowe koordynaty WGS84, które wymagają przeliczenia ich na współrzędne lokalne.

Z tego też względu w wersji 1.18 wprowadzone zostały opcje umożliwiające obsługę takich sytuacji.

rgps118-lok1Nowe pole „Sposób uzyskania wsp. lokalnych XY” umożliwia wybór spośród dwóch opcji:

  • obliczone lokalnie w kontrolerze – jeśli dany format udostępnia taką informację, po wyborze tej opcji kolor czcionki zmieni się na niebieski (jeśli nie umożliwia będzie czerwony)
  • przeliczenie (na podstawie WGS)  – wyznaczenie współrzędnych w oparciu o dane WGS84 dla pikiety

 

Wyznaczanie wysokości normalnych – uwzględnienie geoidy GUGIK

Kolejną istotną cechą, jakiej RaportyGPS wcześniej nie posiadały jest możliwość przeliczania korekt wysokości. Na podstawie wysokości WGS84 oraz wysokości anteny i wskazanego układu wysokościowego, aplikacja dokonuje przeliczenia wysokości lokalnych H.

W aplikacji w wersji 1.18 korzystamy z pola „Wysokościowy układ odniesieniaoraz pola „przelicz wysokości„. Pole Geoida jest natomiast wyłącznie informacyjne – nie musimy go wypełniać, aby uruchomić automatyczne przeliczanie wysokości.
rgps118-ukladhAplikacja umożliwia wpisanie dowolnego układu wysokościowego, ale tylko układy identyfikowane przez aplikację są obsługiwane w zakresie korekt:

  • Kronsztad 86 – na podstawie pliku GUGIK: PL-KRON86-NH.grid
  • EVRF 2007 – na podstawie pliku GUGIK: PL-EVRF2007-NH.grid

Tak więc, jeśli aplikacja wykryje odpowiedni identyfikator, kolor czcionki zmieni się na niebieski co będzie oznaczać, iż RaportyGPS wiedzą, jakiej geoidy użyć do przeliczeń.

Możliwości zmiany układu wysokościowego są również dostępne z poziomu Tabeli.

Tabela punktów

rgps1-btntabWersja PRO pod klawiszem „Tabela” (skrót klawiszowy F3) udostępnia ekran podglądu/edycji pikiet. Tabela zawiera najważniejsze pola, pozwalające zweryfikować poprawność odczytanych danych. Można też włączyć przeliczanie wysokości normalnych i porównać odchyłki H pomiędzy wartościami z kontrolera, a wartościami obliczonymi przez program (na podstawie WGS84).

Tabela punktów
Tabela podglądu punktów z możliwościami szybkiego przeliczenia współrzędnych wg wybranej geoidy

Punkty tabeli, które zostały uznane za kontrolne (osnowy), będą wyświetlane na zielonym tle. Na uwagę zasługuje kolumna d osn, wskazuje ona najkrótszą odległość danej pikiety od najbliższego punktu kontrolnego (osnowy). Zgodnie z rozporządzeniem, odległość ta nie może być większa niż 5 km.

Punkty z tabeli można również usuwać – dodałem w tym celu odpowiedni przycisk oraz skrót klawiszowy (tak tak, skróty bazują na skrótach znanych z Norton\Total Commandera 🙂 ).

Podgląd/edycja danych punktu

Aby przejść do podglądu danego punktu:

  • klikamy pozycję wiersza dwukrotnie, lub
  • przy zaznaczonej pozycji wciskamy klawisz Enter lub F4 lub
  • przy zaznaczonej pozycji wciskamy przycisk Edytuj

Zobaczymy wówczas okno zawierające wszystkie dane z kolumn. Pierwotnie w tym oknie miał być układ wierszowy (jak w bazie danych) – ale nie był on specjalnie wygodny w obsłudze. Zdecydowałem więc o zebraniu wszystkiego i ułożenie w taki sposób (ze stopniowaniem kolorów), aby najbardziej istotne pola od razu rzucały się w oczy:

rgps118-edycjaW oknie edycji znajduje się również przycisk kalkulatora, umożliwiający obliczenie długości wektora bazowego.

Aplikacja Przyciski Pokaż w OpenStreetMap oraz Pokaż w Google Maps, pozwalają na pokazanie punktu na mapie jednego z wiodących serwisów mapowych:

Mapa projektu OpenStreetMap dla wybranego punktu z aplikacji RaportyGPS
Mapa projektu OpenStreetMap dla wybranego punktu z aplikacji RaportyGPS
Mapa Google dla wybranego punktu z aplikacji RaportyGPS
Mapa Google dla wybranego punktu z aplikacji RaportyGPS

Przypisywanie kodów

Aplikacja w obecnej wersji tworzy w podkatalogu \Templates plik Symbole.txt. Plik ten zawiera definicję kodów symboli geodezyjnych (bazując na instrukcji K-1). Aplikacja umożliwia szybki wybór kodu z tej listy – właśnie w oknie podglądu/edycji. Co prawda w oknie tabeli jest przycisk Nadaj kod, jednakże nie oferuje on tak rozbudowanych możliwości jak edycja pola Kod w podglądzie punktu.

Aby nadać kod, wystarczy wybrać odpowiedni wpis na liście:
rgps118-k1Aby nadać kod wielu punktom, wystarczy je zaznaczyć w tabeli, wywołać edycję i po ustawieniu kodu zaakceptować wybór przyciskiem Zmień. W bardzo szybki sposób będziemy mogli zmienić grupę punktów:

Tabela po przypisaniu kodu wielu pikietom.
Tabela po przypisaniu kodu wielu pikietom.

Zmiana wielu pikiet naraz

Tak jak wspomniałem wyżej, aplikacja obsługuje zaznaczanie wielu pozycji na liście. Dzięki temu można sprawdzić, które parametry są identyczne dla pikiet, a które są zmienne:

rgps118-opj2Jeśli w tym momencie w którymś polu oznaczonym [bez zmian] dokonamy wpisania wartości (i zaakceptujemy ją przyciskiem Zmień) – zmiana zostanie dokonana dla zaznaczonych punktów. Opcja ta może być szczególnie przydatna w ustawianiu wysokości anteny – np. gdy w kontrolerze wartość ta nie była ustawiona.

Nowa kolumna – komentarz\uwagi

rgps118-komentarzWraz z wersją 1.18 aplikacja oferuje nową kolumnę – Uwagi pozwalającą na wpisanie tekstu, który nie nadaje się ani do kolumny Nazwa, ani też do kolumny Kod. Jeśli w edytorze zdefiniujemy wpis w sekcji Komentarz, wówczas informacja o tym zostanie wydrukowana na raporcie (o ile włączymy pokazywanie tej kolumny):

rgps118-koment-w-tabeli

 

 

 

W zasadzie pole to wprowadziłem do pomoc przy lokalizacji punktów.

Integracja z OpenStreetMap

osm-logoOpenStreetMap jest otwartym projektem typu open-source, pozwalającym społeczności (każdemu z nas) uzupełniać i rysować mapy, dostępne za darmo dla każdego (również do zastosowań komercyjnych). Mapy te w wielu miejscach są bardziej szczegółowe niż inne mapy, jednakże wciąż otwartą kwestią zostaje kwestia dokładności. Mapy są tworzone w oparciu o zdjęcia lotnicze (np. Bing) oraz ślady z amatorskich odbiorników GPS.

Mapy te są rysowane głównie w edytorze JOSM, który obsługuje format danych o rozszerzeniu *.osm. Jest to plik XML pozwalający na przechowywanie danych w postaci obiektowej.

Aby pomóc społeczności pomyślałem, że można by powiązać możliwości programu i dodać eksport danych z pomiaru RTK do formatu *.osm. Jednak sam punkt, jego numer a nawet kod to często może być za mało, jeśli chodzi o dokładną lokalizację – dlatego też ważne jest pole komentarz, w którym można szczegółowo opisać, gdzie był mierzony punkt (tak, aby można go było odnaleźć np. na zobrazowaniu lotniczym lub w terenie – bez problemu).

rgps118-osm-exportAplikacja w wersji PRO pozwala na zapis współrzędnych do plików tekstowych typu TXT oraz CSV. Ale zdecydowanym atutem w przypadku OpenStreetMap jest obsługa trzeciego formatu – OSM, w którym aplikacja jest w stanie zapisać wszystkie dane z kolumn (łącznie ze współrzędnymi, błędami położenia pikiet, kodem, komentarzami..itd). Dzięki temu eksport danych RTK do formatu przydatnego w tym projekcie będzie zdecydowanie łatwiejszy.

Eksport współrzędnych

rgps118-exportJak wspomniałem wyżej, aplikacja umożliwia eksportowanie współrzędnych do wybranych formatów. Całościowo można tę opcję włączyć/wyłączyć ustawieniem w głównym oknie interfejsu przy pomocy pola Eksportuj współrzędne.

Nadawanie offsetu współrzędnym lokalnym

rgps118-deltaRaporty GPS posiadają również funkcjonalność dodawania zadanych wartości do współrzędnych lokalnych. Funkcja ta może przydać się w przypadku, gdy w danym terenie potrzebna jest prosta kalibracja (np. wysokościowa) i odpowiedniego wektora do współrzędnych.

Funkcja ta może być wykorzystana łącznie z przeliczaniem wysokości wg zadanej geoidy (jest wykonywana na końcu przetwarzania współrzędnych).

 

Należy pamiętać, iż w przypadku ręcznej zmiany współrzędnych – jeśli dokonano zmiany w obrębie funkcji wpływających na współrzędne (np. ustawienie wektora transformacji lub też zadanie przeliczania wysokości lub też obliczenie współrzędnych płaskich wg WGS) – ręczna zmiana zostanie zastąpiona przez automat, wyliczający współrzędne.

Wartości domyślne i minimalne

rgps118-defminOstatnia z opisywanych dzisiaj przeze mnie funkcji to możliwość ustawienia wartości domyślnych dla wybranych pól. Dodałem przyciski domyślne, które pozwalają na wybranie wartości domyślnych oraz minimalnych. Funkcja ta może przydać się w przypadku gdy wiemy, iż pewne wartości były podczas pomiaru dostępne, ale nie były one zapisane w pliku danych GPS.

Funkcja ta jest dostępna z poziomu wersji bazowej (nie wymaga modułu PRO do działania).

Tak więc zapraszam do ściągania aplikacji oraz testowania modułu PRO pod adresem: http://raportygps.pl/pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *